Výberové konanie na pozíciu reprezentačných trénerov

Po rokovaní Výkonného výboru SBA zo dňa 6.10.2022 Slovenská basketbalová asociácia vyhlasuje výberové konanie na trénerov reprezentačných družstiev SBA.

Vyhlasovateľ:

Slovenská basketbalová asociácia (SBA)

Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava

Realizátor: Komisia manažéra basketbalu mužov a mládeže SBA

Realizátor: Komisia manažéra basketbalu žien a mládeže SBA

Výberové konanie na pozície reprezentačných trénerov pre kategórie

U20M: hráči nar. 2003 a ml., najbližšie FIBA podujatie ME2023

U20W: hráčky nar. 2003 a ml., najbližšie FIBA podujatie ME2023

U18M: hráči nar. 2005 a ml., najbližšie FIBA podujatie ME2023

U18W: hráčky nar. 2005 a ml., najbližšie FIBA podujatie ME2023

U15M: hráči nar. 2008 a ml., najbližšie FIBA podujatie ME2024

U14W: hráčky nar. 2009 a ml., najbližšie FIBA podujatie ME2025

U13M: hráči nar. 2010 a ml., najbližšie FIBA podujatie ME2026

U13W: hráčky nar. 2010 a ml., najbližšie FIBA podujatie ME2026

Podmienky účasti vo výberovom konaní

  • podanie prihlášky k stanovenému termínu s uvedením kategórie;
  • predloženie dokladu o trénerskom vzdelaní v zmysle trénerského poriadku SBA;
  • predloženie prehľadu o doterajšej trénerskej praxi a výsledkoch trénerskej práce (výchova reprezentantov, dosiahnuté výsledky a pod.) - trénerský životopis;
  • vyjadrenie organizácie, klubu v ktorej uchádzač aktuálne vykonáva trénerskú činnosť;
  • odborné odporučenie a referencie tretích osôb;
  • aktívna znalosť anglického jazyka slovom aj písmom;
  • prehlásenie o pravdivosti a úplnosti poskytnutých údajov a prehlásenie o bezúhonnosti;

Plánované (doteraz známe) podujatia:

SBA na základe odporučenia Komisie manažéra basketbalu mužov a mládeže SBA a Komisie manažéra basketbalu žien a mládeže SBA a po dohode s vybranými trénermi zabezpečí zodpovedajúcu prípravu (rozsah prípravy a počet prípravných zápasov) pre jednotlivé reprezentačné družstvá pred jednotlivými oficiálnymi podujatiami a aj v priebehu príslušného hracieho obdobia.

Ohodnotenie v zmysle smernice o odmeňovaní realizačných tímov pri mládežníckych reprezentáciách.

Doručenie prihlášok do výberového konania

Prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými materiálmi je potrebné doručiť emailom na:

ondrus@bkinter.sk, U20M, U18M a U13M

drgon.milos@gmail.com, U20W, U18W, U14W a U13W

Do predmetu správy treba uviesť reprezentačnú kategóriu, o ktorú má uchádzač záujem, najneskôr do 28.10.2022 (rozhodujúci je termín doručenia).

Termín prípadných osobných pohovorov vyhlási SBA po doručení všetkých prihlášok.

S cieľmi jednotlivých realizačných družstiev budú uchádzači oboznámení počas osobných pohovorov.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo výberové konanie kedykoľvek zrušiť, resp. neprijať žiadnu z ponúk záujemcov.


Dôležitá informácia pre uchádzačov v ženskej zložke:

Podľa nariadenia FIBA je povinnosťou mať v realizačnom tíme na oficiálnom podujatí FIBA (U20 W, U18 W a U16W) aspoň jednu ženu - trénerku.

Bližšie informácie a kontakt

Miloš Drgoň
manažér basketbalu žien a mládeže SBA
tel.: +421 905 245 182
e-mail: drgon.milos@gmail.com

Michal Ondruš
manažér basketbalu mužov a mládeže SBA
tel.: +421 905 527 977
e-mail: ondrus@bkinter.sk