Konferencia SBA

KONFERENCIA 2024

Pozvánka na Konferenciu SBA 2024

Program Konferencie SBA 2024

Rokovací a Volebný poriadok Konferencie SBA 2024

Zoznam a počet delegátov Konferencia SBA 2024

Návratka Konferencia SBA 2024

Výročná správa o činnosti SBA za rok 2023

Výročná správa o činnosti Kontrolóra SBA za rok 2023

Správa Arbitrážnej komisie SBA za rok 2023

KONFERENCIA 2023

Pozvánka na Konferenciu SBA 2023

Program Konferencie SBA 2023

Rokovací a Volebný poriadok Konferencie SBA 2023

Návratka na Konferenciu SBA 2023

Zoznam a počet delegátov Konferencia SBA 2023

Výzva na predkladanie návrhov na volené funkcie v orgánoch SBA

Zoznam riadne navrhnutých kandidátov na volené funkcie v orgánoch SBA

Výročná správa o činnosti SBA za rok 2022, Účtovná závierka 2022, Správa audítora 2022

Výročná správa o činnosti Kontrolóra SBA

Správa o činnosti Arbitrážnej komisie SBA

Prezenčná listina

Zápisnica Konferencia SBA 2023

Správa Volebnej komisie SBA Konferencia SBA 2023 - voľba prezidenta SBA

Správa Volebnej komisie SBA Konferencia SBA 2023 - voľba členov Výkonného výbor SBA

Správa Volebnej komisie SBA Konferencia SBA 2023 - voľba predsedu Hracej komisie SBA

KONFERENCIA 2016

Zapisnica a prezencna listina konferenica 2016

KONFERENCIA 2017

Pozvánka na konferenciu SBA 2017

Prezencna listina konferencia 2017

Program Konferencie 2017

Správa AK SBA k 31.12.2016 a 01.01.2017 do 30.04.2017

Správa kontrolóra

Správa o hospodárení SBA za rok2016 s prílohami

Správa o činnosti ( Výročná správa ) SBA za rok 2016

Zápisnica konferencia 2017

KONFERENCIA 2018

Pozvánka na konferenciu SBA

Prezenčná listina konferencia 2018

Program konferencie SBA

Rokovací poriadok konferencie

Správa AK SBA

Správa Auditora a účtovná závierka

Správa kontrolóra SBA

Výročná správa o činnosti SBA za rok 2017

Zoznam delegátov na Konferenciu SBA

Zápisnica z konferencie SBA

KONFERENCIA 2019

Návratka- Riadna konferencia 2019

Pozvánka na konferenciu SBA_2019

Program Riadnej konferencie 2019

Rokovací poriadok SBA

SBA Auditovaná výročná správa 2018

Správa AK

Správa kontrolóra SBA

Výročná správa o činnosti, správa audítorky

Zoznam a pocet delegatov na Riadnu konferenciu SBA

Zápisnica z Konferencie

KONFERENCIA 2020

Návratka- Riadna konferencia 2020

Pozvánka na konferenciu 2020

Prezenčná listina

Program konferencie 2020

Rokovací poriadok SBA

Správa o kontrolnej a revíznej činnosti kontrolóra SBA za obd 1.6.2019 - 31.5.2020

Správa o činnosti AK SBA

Výročná správa o činnosti SBA za rok 2019, Správa audítora k účt. záv. k 31.12.2019 a účt. záv. k uvedenému dňu

Zápisnica z Riadnej konferencie SBA

KONFERENCIA 2021

Dôvodová správa k zmenám Stanov Slovenskej basketbalovej asociácie

Návratka- Riadna konferencia 2021

Pozvánka na konferenciu 2021

Prezenčná listina

Program konferencie 2021

Rokovací a volebný poriadok Konferencie Slovenskej basketbalovej asociácie

Správa o kontrolnej a revíznej činnosti Kontrolóra SBA za obdobie od 01.06.2020 do 30.04.2021

Správa o činnosti Arbitrážnej komisie Slovenskej basketbalovej asociácie

Stanovy Slovenskej basketbalovej asociácie_2021

Výročná správa o činnosti Slovenskej basketbalovej asociácie za rok 2020

Zápisnica

Životopis - pozícia Kontrolór SBA

KONFERENCIA 2022

Návratka- Riadna konferencia 2022

Pozvánka na konferenciu 2022

Program konferencie 2022

Rokovací a volebný poriadok Konferencie Slovenskej basketbalovej asociácie

SBA Výročná správa 2021

Správa AK za r. 2021

Výročná správa o činnosti kontrolóra SBA

Zoznam a pocet delegatov na Konferenciu SBA

Zoznam riadne navrhnutých kandidátov

Zápisnica z riadnej Konferencie SBA 2022

MIMORIADNA KONFERENCIA 2018

List prezidenta k Mimoriadnej konferencií

Návratka

Pozvánka a program

Prezenčná listina delegátov

Rokovací poriadok

Zoznam riadne navrhovaných kandidátov

Zápisnica z rokovania mimoriadnej konferencie SBA

MIMORIADNA KONFERENCIA 2019

Návratka Mimoriadna konferencia 2019

Pozvánka a program na mimoriadnu konferencie SBA 2019

Prezenčná listina z MK 2019

Rokovací poriadok mimoriadnej konferencie 2019

Správa nezávislého pozorovateľa z MK 2019

Výzva kontrolóra SBA

Zoznam riadne navrhnutých kandidátov na predsedu HK SBA-C

Zoznam riadne navrhnutých kandidátov na prezidenta SBA

Zoznam riadne navrhnutých kandidátov na členov VV SBA

Zápisnica z MK 2019

Komuniké

 

--------------------

Pravidlá uznášaniaschopnosti a počet potrebných hlasov

Zloženie, funkčné obdobie, spôsob a podmienky navrhovania kandidátov na volené funkcie a voľby volených orgánov SBA

Zoznam členov Konferencie SBA