Smernice, štatúty, poriadky

Smernice

 

2016_1 - Smernica Členstvo v Slovenskej basketbalovej asociácii

2016_2 - Smernica o dodržiavaní pravidiel Svetového antidopingového programu, opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom v športe

2017_1 - Smernica o poskytnutí príspevkov a o refundácii výdavkov

2017_2 - Smernica o Záujmovej organizácii hráčov SBA

2017_3 - Smernica o reprezentácii

2018_1 - Smernica o zdravotnom zabezpečení podujatí

2018_2 - Smernica o ochrane osobných údajov

2019_2 - Smernica o náhradách rozhodcov, technických komisárov a observerov

2019_3 - Smernica o stanovení času stráveného dobrovoľníkom a ostatných náhradách dobrovoľníkov

2020_1 - Smernica o verejnom obstarávaní

2020_3 - Smernica o evidencii fyzických a právnických osôb a iných údajov v informačnom systéme SBA

2020_7 - Smernica o ochrane pred diskrimináciou, obťažovaním, šikanou a zneužívaním v športe

2022_2 - Smernica o určení odmien a náhrad Členom RT a iných osôb SBA

2022_3 - Smernica o cestovnych nahradach

2022_4 - Interná smernica SBA o poplatkoch SBA a kolektívnych členov SBA - klubov za rozhodovanie zápasov v sezóne 2022_2023

2022_4 - Smernica k finálovým turnajom M-SR

2023_1 - Smernica o štarte zahraničných hráčov za kluby SBA, o odchode slovenských hráčov do zahraničia a návrate hráčov do klubov hrajúcich súťaže SBA 

2023_2 - Interná smernica SBA o poplatkoch SBA a kolektívnych členov SBA - klubov za rozhodovanie zápasov v sezónach 2023-2025

2024_1 - Smernica o príspevkoch pre mládežnícke kluby SBA 

Štatúty

 

Štatút AK SBA

Štatút Hracej komisie SBA

Štatút komisie MBK SBA

Štatút komisie ŽBK SBA

Štatút kontrolóra SBA

Štatút ankety Basketbalista Roka

Poriadky

Disciplinárny poriadok SBA 2023-2024

Hrací poriadok SBA 2023-2024

Licenčný a prestupový poriadok 2023-2024

Organizačný poriadok SBA 2022

Predpisy_KRSBA_pre HO 2019-2020

Registratúrny plán SBA

Rokovací a volebný poriadok Konferencie Slovenskej basketbalovej asociácie

Trénerský poriadok SBA 2018

Neúčinné smernice

 

2017_4 - Smernica o štarte zahraničných hráčov za kluby SBA, o odchode slovenských hráčov do zahraničia a návrate hráčov do klubov hrajúcich súťaže SBA

2019_1 - Smernica o poplatkoch kolektívnych členov SBA - klubov za rozhodovanie zápasov SBA v h. o. 2019_2020

2020_2 - Smernica o cestovných náhradách

2020_5 - Smernica o poplatkoch SBA a poplatkoch kolektívnych členov SBA - klubov za rozhodovanie zápasov SBA v h.o. 2020_2021

Dodatok k Smernici SBA o používaní motorových vozidiel

Smernica o evidencií v ISSBA

Smernica SBA motor.vozidlá - zamestnanci, dohodári

Smernica SBA o odmeňovaní RT pri mládežníckych reprezentáciách

Smernica SBA o používaní motorových vozidiel