Smernice, štatúty, poriadky

Smernice

 

2016_1 - Smernica Členstvo v Slovenskej basketbalovej asociácii

2016_2 - Smernica o dodržiavaní pravidiel Svetového antidopingového programu, opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom v športe

2017_1 - Smernica o poskytnutí príspevkov a o refundácii výdavkov

2017_2 - Smernica o Záujmovej organizácii hráčov SBA

2017_3 - Smernica o reprezentácii

2018_1 - Smernica o zdravotnom zabezpečení podujatí

2018_2 - Smernica o ochrane osobných údajov

2019_2 - Smernica o náhradách rozhodcov, technických komisárov a observerov

2019_3 - Smernica o stanovení času stráveného dobrovoľníkom a ostatných náhradách dobrovoľníkov

2020_1 - Smernica o verejnom obstarávaní

2020_3 - Smernica o evidencii fyzických a právnických osôb a iných údajov v informačnom systéme SBA

2020_7 - Smernica o ochrane pred diskrimináciou, obťažovaním, šikanou a zneužívaním v športe

2022_1 Smernica o Príspevkoch pre mládežnícke kluby SBA

2022_2 - Smernica o určení odmien a náhrad Členom RT a iných osôb SBA

2022_3 - Smernica o cestovnych nahradach

2022_4 - Interná smernica SBA o poplatkoch SBA a kolektívnych členov SBA - klubov za rozhodovanie zápasov v sezóne 2022_2023

2022_4 - Smernica k finálovým turnajom M-SR

2023_1 - Smernica o štarte zahraničných hráčov za kluby SBA, o odchode slovenských hráčov do zahraničia a návrate hráčov do klubov hrajúcich súťaže SBA 

2023_2 - Interná smernica SBA o poplatkoch SBA a kolektívnych členov SBA - klubov za rozhodovanie zápasov v sezónach 2023-2025

Štatúty

 

Štatút AK SBA

Štatút Hracej komisie SBA

Štatút komisie MBK SBA

Štatút komisie ŽBK SBA

Štatút kontrolóra SBA

Štatút ankety Basketbalista Roka

Poriadky

Disciplinárny poriadok SBA 2023-2024

Hrací poriadok SBA 2023-2024

Licenčný a prestupový poriadok 2023-2024

Organizačný poriadok SBA 2022

Predpisy_KRSBA_pre HO 2019-2020

Registratúrny plán SBA

Rokovací a volebný poriadok Konferencie Slovenskej basketbalovej asociácie

Trénerský poriadok SBA 2018

Neúčinné smernice

 

2017_4 - Smernica o štarte zahraničných hráčov za kluby SBA, o odchode slovenských hráčov do zahraničia a návrate hráčov do klubov hrajúcich súťaže SBA

2019_1 - Smernica o poplatkoch kolektívnych členov SBA - klubov za rozhodovanie zápasov SBA v h. o. 2019_2020

2020_2 - Smernica o cestovných náhradách

2020_5 - Smernica o poplatkoch SBA a poplatkoch kolektívnych členov SBA - klubov za rozhodovanie zápasov SBA v h.o. 2020_2021

Dodatok k Smernici SBA o používaní motorových vozidiel

Smernica o evidencií v ISSBA

Smernica SBA motor.vozidlá - zamestnanci, dohodári

Smernica SBA o odmeňovaní RT pri mládežníckych reprezentáciách

Smernica SBA o používaní motorových vozidiel